Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Używane części oraz kupno i sprzedaż uszkodzonych samochodów
Poniedziałek - piątek 08.00-17.30

Regulamin

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zastosowanie

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia

Artykuł 9 - Cena

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 - Umowy o świadczenie usług na czas oznaczony, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł 13 - Płatność

Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne

Artykuł 15 - Spory

Artykuł 16 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 1. Okres na rozważenie: okres, w ciągu którego konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Umowa na czas określony: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których dostawa i/lub odbiór jest rozłożony w czasie;
 5. Nośnik trwały: każde narzędzie, które pozwala konsumentowi lub przedsiębiorcy zachować informacje kierowane do niego osobiście w sposób, który umożliwia ich przyszłe przeglądanie i niezmienioną reprodukcję.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość dla konsumenta odstąpienia od umowy na odległość w okresie na rozważenie;
 7. Formularz odstąpienia: formularz odstąpienia od umowy, udostępniany przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 9. Umowa na odległość: umowa, w ramach której, w kontekście systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość organizowanego przez przedsiębiorcę, aż do zawarcia umowy korzysta się wyłącznie z jednej lub kilku technik komunikacji na odległość;
 10. Technika komunikacji na odległość: narzędzie, które może być używane do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.
 11. Regulamin: niniejszy regulamin przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Autobedrijf Broekhuis BV

Broekhuisweg 5
7665 TW Albergen
+ 31 (0)546-441030
info@broekhuisautos.nl
numer KVK: 06056057
VAT: NL 8084.55.946.B01

Godziny otwarcia:

Poniedziałek do piątek: 08:30 - 17:30

Sobota: 09:00 - 17:00

Niedziela: Zamknięte

Artykuł 3 - Zastosowanie

Niniejszy regulamin dotyczy każdej oferty przedsiębiorcy i umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Przedsiębiorca przedstawia ofertę w sposób jasny i wyczerpujący, zawierając informacje o produktach i/lub usługach oraz cenach.
 2. Oferta jest wiążąca wtedy, gdy konsument akceptuje ją elektronicznie. Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie akceptacji oferty elektronicznie. Do momentu potwierdzenia akceptacji oferty, konsument ma możliwość jej anulowania.
 3. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest zależna od określonych warunków, przedsiębiorca wyraźnie to podaje.
 4. Przedsiębiorca zapewnia, że ​​informacje o produkcie i/lub usługach zawarte w ofercie są dokładne i jasne.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa staje się wiążąca po akceptacji oferty przez konsumenta zgodnie z postanowieniami artykułu 4.
 2. Przedsiębiorca potwierdza umowę na trwałym nośniku, zawierając informacje o produkcie i/lub usłudze, cenach oraz warunkach dostawy lub wykonania.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy, nie podając przyczyny, w okresie na rozważenie wynoszącym co najmniej 14 dni od dnia otrzymania produktu lub rozpoczęcia świadczenia usługi.
 2. W przypadku umowy o dostawę produktu, konsument może odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub trzecia osoba inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik, fizycznie przejął produkt, lub:
  1. jeśli konsument zamówił wiele produktów w jednym zamówieniu, które są dostarczane osobno, w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub trzecia osoba inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik, fizycznie przejęła ostatni produkt;
  2. jeśli umowa dotyczy dostarczenia produktu składającego się z kilku dostaw lub części, w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub trzecia osoba inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik, fizycznie przejęła ostatnią dostawę lub ostatnią część;
  3. w przypadku umowy o regularne dostawy produktów przez określony okres czasu (subskrypcja), w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub trzecia osoba inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik, fizycznie przejęła pierwszy produkt.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, konsument musi poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (na przykład listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informacje dotyczące wykorzystania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia

 1. Jeśli konsument odstępuje od umowy, przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, niezwłocznie i w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w ofercie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta w przypadku produktów, o których mowa w punktach 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jasno to określił w ofercie, przynajmniej przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko dla produktów:
 • produkowanych przez przedsiębiorcę zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami konsumenta;
 • jednoznacznie spersonalizowanych;
 • które ze względu na swoją naturę nie mogą zostać zwrócone;
 • które mogą szybko się psuć lub starzeć;
 • których cena jest uzależniona od zmian na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • dotyczących pojedynczych gazet i czasopism;
 • dotyczących nagrań dźwiękowych i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał zabezpieczenie;
 • dotyczących produktów higienicznych, których konsument złamał zabezpieczenie.
 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko dla usług:
  • dotyczących noclegów, transportu, restauracji lub rozrywki, które mają być świadczone w określonym terminie lub w określonym okresie;
  • których dostawa rozpoczęła się z wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
  • dotyczących zakładów bukmacherskich i loterii.

Artykuł 9 - Cena

 1. Podczas okresu ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie są podwyższane, z wyjątkiem zmian wynikających z zmian w stawkach podatku VAT.
 2. W odstępstwie od poprzedniego punktu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny zależą od zmian na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, w postaci zmiennych cen. Związek między tymi cenami a zmianami na rynku oraz fakt, że podane ceny są cenami orientacyjnymi, są podawane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów lub postanowień prawnych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca zastrzegł to w umowie i:
 • są wynikiem przepisów lub postanowień prawnych; lub
 • konsument ma prawo rozwiązać umowę od dnia wejścia w życie podwyżki cen.
 1. Ceny produktów lub usług podane w ofercie są zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podlegają zmianom związanym z błędami drukarskimi i układem. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i układu. W przypadku błędów drukarskich i układu, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu według błędnej ceny.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, spełniają rozsądne wymagania dotyczące jakości i użyteczności oraz obowiązujące przepisy i regulacje prawne obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeśli jest to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku inny niż normalny.
 2. Gwarancja udzielana przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia przysługujące konsumentowi na mocy umowy.
 3. Wady lub błędnie dostarczone produkty muszą zostać zgłoszone na piśmie do przedsiębiorcy w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w stanie nowym.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb konsumenta ani za ewentualne rady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
 • konsument samodzielnie naprawiał lub modyfikował dostarczone produkty lub zlecił to osobom trzecim;
 • dostarczone produkty były narażone na nieprawidłowe warunki lub były traktowane w sposób niewłaściwy lub niezgodnie z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub informacjami na opakowaniu;
 • wady produktu wynikają w całości lub częściowo z przepisów, które zostały lub zostaną wprowadzone przez rząd w celu określenia rodzaju lub jakości używanych materiałów.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca zachowa najwyższą staranność przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz w ocenie wniosków o udzielenie usług.
 2. Miejsce dostawy to adres, który konsument podał firmie.
 3. Zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 4 tego artykułu, przedsiębiorca dostarczy przyjęte zamówienia w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument wyraził zgodę na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa zostanie opóźniona lub nie będzie możliwa do zrealizowania w całości lub częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsument nie ma jednak prawa do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może dochodzić roszczeń na podstawie podanych terminów. Przekroczenie terminu nie daje konsumentowi prawa do odszkodowania.
 5. W przypadku odstąpienia zgodnie z punktem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności możliwie najszybciej, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu.
 6. Jeśli dostarczenie zamówionego produktu jest niemożliwe, przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć zamiennik. Przy dostarczaniu zamiennika, przedsiębiorca poinformuje konsumenta w czytelny i zrozumiały sposób. W przypadku dostarczania zamiennika, prawo do odstąpienia od umowy nie jest wyłączone. Koszty ewentualnej zwrotnej wysyłki ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub uprzednio wskazanemu i przedsiębiorcy znanemu przedstawicielowi, chyba że strony postanowiły inaczej.

Artykuł 12 - Transakcje długoterminowe: okres, wypowiedzenie i przedłużenie

Wypowiedzenie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony i mającą na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, zachowując ustalone zasady wypowiedzenia i okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i mającą na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc, zgodnie z ustalonymi przepisami.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowy wymienione w poprzednich ustępach:
 • w każdej chwili, bez ograniczeń co do terminu wypowiedzenia;
 • co najmniej w sposób zgodny z tym, w jaki zostały zawarte;
 • zawsze z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jakiego przedsiębiorca uzgodnił dla siebie.

Przedłużenie

 1. Umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana ani odnawiana na okres określony.
 2. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie dzienników, gazet codziennych, tygodników i czasopism może być automatycznie przedłużana na okres maksymalnie trzech miesięcy, jeśli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę pod koniec okresu przedłużenia, zachowując okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Umowa zawarta na czas określony i mająca na celu regularne dostarczanie produktów lub usług może być przedłużana na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie, zachowując okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc, a w przypadku umowy dotyczącej dostarczania dzienników, gazet codziennych, tygodników i czasopism - zachowując okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa dotyczy regularnego dostarczania tych publikacji mniej niż raz na miesiąc.
 4. Umowa o ograniczonym okresie dostarczania dzienników, gazet codziennych, tygodników i czasopism (abonament próbny lub promocyjny) nie będzie automatycznie przedłużana i zakończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub promocyjnego.

Okres

 1. Jeśli umowa ma okres dłuższy niż rok, konsument może wypowiedzieć umowę po upływie roku, zachowując okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed zakończeniem ustalonego okresu.

Artykuł 13 - Płatność

 1. O ile nie ustalono inaczej, należne przez konsumenta kwoty muszą zostać uregulowane w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu rozważenia, o którym mowa w artykule 6, ustęp 1. W przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług, okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy wszelkie błędy w podanych lub podanych danych płatniczych.
 3. W przypadku zwłoki w płatności przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo do naliczenia rozsądnych kosztów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Artykuł 14 - Procedura skarg

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio ogłoszoną procedurę skarg i postępuje zgodnie z tą procedurą w przypadku skarg.
 2. Skargi dotyczące wykonania umowy muszą być zgłoszone przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od momentu wykrycia wad przez konsumenta i muszą być w pełni i jasno opisane.
 3. Skargi zgłoszone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli skarga wymaga przewidywanie dłuższego czasu na rozpatrzenie, przedsiębiorca odpowie na nią w ciągu 14 dni, potwierdzając odbiór skargi i podając orientacyjny termin udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi konsumentowi.
 4. Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana w drodze porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
 5. W przypadku skargi konsument powinien najpierw skontaktować się z przedsiębiorcą. Możliwe jest również zgłaszanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Skarga nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca pisemnie postanowi inaczej.
 7. Jeśli skarga zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca, według własnego wyboru, bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 15 - Spory

 1. Na umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których stosuje się te ogólne warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo niderlandzkie, także w przypadku, gdy konsument mieszka za granicą.
 2. Umowa wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

Artykuł 16 - Postanowienia uzupełniające lub odmienne

Postanowienia uzupełniające lub odmienne od tych ogólnych warunków nie mogą działać na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je dostatecznie zachować na trwałym nośniku danych.

Kupujący nie ma prawa do zwrotu kosztów związanych z montażem, demontażem, instalacją, transportem ani innymi kosztami niż koszty zakupu.

Dostarczone części, które okazują się niepotrzebne, mogą być zwrócone w ciągu dziesięciu dni, za co naliczane jest 10% wartości zakupu, przy minimalnej opłacie w wysokości 10 EUR. Części elektroniczne podlegają opłacie minimalnej w wysokości 20 EUR.

Samochody uszkodzone są sprzedawane bez gwarancji, zgodnie z opisem i zgodnie z akceptacją kupującego.

Depozyt przepada po 1 miesiącu, chyba że ustalono inaczej.

Duży wybór

z fachowym doradztwem

Bezpieczna płatność

z gwarancją zwrotu

Szybka dostawa

Dzisiaj zamówione, jutro w domu

Certyfikacje i Partnerzy

Jesteśmy członkami następujących organizacji:
VBV
RDW
Stiba
ARN
KZD
Erkend Duurzaam